Privatnost i uslovi

Napomena:

Prilikom upisa u članstvo Društva, član je obavezan da da tačne podatke o sebi i članovima svoje porodice, uz obavezan dolazak bračnog druga i predočenje ličnih dokumenata. Društvo zadržava pravo da od člana zatraži i zvanične potvrde o ličnim podacima.

Izvodi iz Statuta PD «Bakije»

 • Članstvo
 • Član 15.
  Članstvo u Udruženje je dobrovoljno. Prava i dužnosti članova Udruženja utvrdjuju se ovim Statutom i drugim općim aktima Udruženja, donesenim u skladu sa ovim Statutom.
 • Član 16.
  Članom Udruženja može postati svako fizičko lice koje prihvata odredbe Statuta. U momentu pristupa Udruženju član potpisuje pristupnicu.
 • Član 17.
  Prilikom prijema u članstvo članu se izdaje članska knjižica. U člansku knjižicu upisuju se podaci o članu i članovima uže porodice te iznosi uplate članarine i iznosi posebnih uloga u Fond ukopnina i Fond mezarja saglasno članovima 35. i 36. i 44. ovog Statuta, Udruženje je obavezno voditi evidenciju o članstvu i njihovim uplatama. U slučaju gubitka ili dotrajalosti knjižice Udruženje će članu izdati knjižicu - duplikat. Troškove izdavanja duplikata knjižice snosi član.
 • Član 18.
  Čanstvo u Udruženju prestaje:
  • dobrovoljnim istupanjem iz članstva,
  • isključenjem,
  • smrću
 • Član 19.
  Čan Udruženja će biti isključen:
  • ako radi protiv interesa Udruženja,
  • ako da netačne podatke o sebi i članovima uže porodice,
  • ako ne plati članarinu u peridu 12 mjeseci,
  • ako protupravno prisvoji bilo šta od imovine Udruženja ili nanese drugu materijalnu štetu Udruženju ili pravnom subjektu čiji je osnivač Udruženje.
 • Član 20.
  Odluku o isčlanjenju iz Udruženja donosi Nadzorni odbor Udruženja. Članovi Udruženja koji budu isključeni biće o tome pismeno obavješteni. Na odluku o isključenju član ima pravo prigovira Upravnom odboru Udruženja u roku 30 dana od dana prijema odluke. Odluka Upravnog odbora je konačna.
 • Član 21.
  Članovi koji istupe ili budu isključeni iz Udruženja gube zajedno s članovima porodice prava koja učlanjenjem stiče član Udruženja. U momentu istupa ili isključenja članu se vraćaju sredstva uplaćena u Fond ukopnina i Fond mezarja iz člana 36. i član 44. Statuta.
 • Član 22.
  Član Udruženja ima pravo:
  • da bira i bude biran u organe Udruženja,
  • da daje prijedloge i sugestije u vezi poslovanja Udruženja i rada njegovih organa,
  • da osvaruje pravo na ukopninu za sebe i članove uže porodice saglasno odredbama Statuta i drugih općih akata,
  • da traži i da mu se obezbijede posebni uslovi ukopa na njegov teret odnosno teret porodice ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom.
 • Član 23.
  Član Udruženja je dužan:
  • da redovno plaća članarinu,
  • da čuva ugled i interese Udruženja, izvršava odluke i zaključke organa Udruženja,
  • da radi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja i da promovira vrijednosti Udruženja,
  • da pri prijemu u članstvo dā o sebi i članovima uže porodice istinite podatke i da podnese odgovarajuću dokumentaciju,
  • da u roku 30 dana prijavi Udruženju svaku promjenu kod njega i članova njegove uže porodice koja za sobom povlači sticanje ili gubitak članskih prva kao što su; smrtni slučaj, zaključenje braka, razvod braka, rodjenje djeteta, završavanje školovanja, promjena adrese i preseljenje u drugo mjesto.
 • Član 24.
  Članarinu je dužan da plaća svaki član Udruženja, svakog mjeseca.
  U slučaju da član ne plati članarinu 12 mjeseci gubi status člana i prava člana.
  Članarina je jednaka za sve članove Udruženja.
  Visinu članarine, ukopnine i sufinansiranja u mezarje, iz člana 36. i 44. utvrdjuje Skupština Udruženja.
  Skupština može prenijeti na Upravni odbor Udruženja zadatak da prati i uskladjuje visinu članarine, ukopnine i mezarja.
 • Član 25.
  Svi članovi nakon 50 godina redovnog plaćanja članarine oslobadjaju se daljeg plaćanja članarine, zadržavajući sva do tada stečena prava za sebe i bračnog druga.
 • Član 26.
  Članovi uže porodice člana Udruženja, pod uvjetima utvrdjenim ovim Statutom, stiču pravo na svojstvo porodičnog člana Udruženja. U članove uže porodice člana spadaju:
  • bračni drug,
  • djeca: bračna, vanbračna, usvojena, pastorčad i siročad bez oba roditelja do navršenih 18 godina života – do punoljetstva.
 • Član 27.
  Ako član Udruženja koji plaća članarinu stupi u brak, njegov bračni drug stiče pravo na ukopninu i status porodičnog člana nakon 12 mjeseci po sklapanju braka.
 • Član 28.
  Smrću člana Udruženja bračni drug prelazi iz statusa porodičnog člana u status matičnog člana.
 • Član 29.
  Bračni drug člana Udruženja razvodom gubi prava porodičnog člana. Stečena prava proistekla iz porodičnog člana može prenijeti ukoliko se upiše kao matični član, u roku 6 mjeseci od razvoda.
 • Član 30.
  Djetetu - članu uže porodice člana Udruženja, kad navrši 18 godina života prestaje pravo na ukopninu i svojstvo porodičnog člana Udruženja.
 • Član 31.
  Djeca uspostavljaju pravo na ukopninu kad njihov roditelj, sa kojim žive u porodičnoj zajednici, uspostavi to pravo za sebe. Nakon smrti člana Udruženja i njegovog bračnog druga, njihova maloljetna djeca zadržavaju stečena prava do punoljetstva.
 • Član 32.
  Izjavom o prihvatanju Statuta i drugih općih akata Udruženja i potpisom pristupnice, punoljetani porodični član stiče prava člana Udruženja, s tim da pravo na ukopninu ima kao porodični član i ne plaća članarinu sve dok ne nastupe okolnosti iz člana 28., 29. i 30 ovog Statuta.
 • Ukopnina
 • Član 33.
  Pod ukopninom podrazumjevaju se sredstva koja Udruženje osigurava za ukop svojih članova. Sredstva se osiguravaju za neophodnu opremu i materijal za ukop, čuvanje i opremanje umrlog, zemljišnu parcelu na otvorenom javnom gradskom groblju.
 • Član 34.
  Iznos ukopnine odredjuje Upravni odbor imajući u vidu prihode i mogućnosti Udruženja, cijene materijala, energije i usluga, a vodeći pri tome računa da odredjeni iznos ukopnine osigurava odgovarajući ukop prema mjesnim običajima i prilikama, podrazumjevajući uvijek samo nužne troškove.
 • Član 35.
  Član Udruženja koji pri prijemu nije navršio 40 godina života stiče pravo na ukopninu nakon 12 mjeseci članstva pod uslovom da je redovno plaćao članarinu.
 • Član 36.
  Član Udruženja koji je prilikom prijema u članstvo navršio 40 godina života, stiče pravo na ukopninu nakon 12 mjeseci članstva i kad uplati u Fond ukopnina Udruženja poseban ulog do visine ukopa na dan njegova uipsa a ovisno o godinama starosti:
  • od navršenih 40 do 45 godina života 10% visine ukopnine na dan upisa
  • od navršenih 45 do 50 godina života 20%
  • od navršenih 50 do 55 godina života 40%
  • od navršenih 55 do 60 godina života 70%
  • preko 60 godina 100%
 • Član 37.
  Uplata u Fond ukopnina iz člana 36. može se platiti i u ratama najdalje u 12 mjeseci od dana upisa.
 • Član 38.
  Poseban ulog iz člana 36. ovog Statuta uplaćuje se kako za člana Udruženja tako i za bračnog druga kao člana njegove uže porodice, ovisno od njihovih godina života.
 • Član 39.
  Ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz člana 36. i 37. Statuta, u slučaju smrti na ime ukopnine priznaju se sredstva koja su stvarno uplaćena.
 • Član 40.
  Članovima Udruženja osigurava se pun iznos ukopnine.
  U istom iznosu osigurava se ukopnina i njegovom bračnom drugu.
  Ovo pravo se osigurava članu Udruženja za bračnog druga samo jedanput.
  Djeci se osigurava 50% od iznosa ukopnine.
  Za djecu do mjesec dana života kao i za mrtvorođenu djecu osiguravaju se stvarni troškovi ukopa.
 • Član 41.
  Za umrle članove, čije porodice ili drugi naručilac zahtijevaju skuplje usluge od iznosa ukopnine, porodica/naručilac snosi razliku troškova.
  Ukoliko lica nisu stekla prava na ukopninu, porodica/naručilac nadoknadjuje Udruženju razliku do pune cijene ukopnine.
 • Član 42.
  Ako ukop iz opravdanih razloga nije mogao biti obavljen u organizaciji Udruženja, porodici člana Udruženja pripada 50% visine troškova ukopa na dan smrti iz člana 36. Statuta.
 • Član 43.
  Pravo na isplatu ukopnine iz člana 42. zastarjeva u roku od jedne godine od dana smrti člana.
 • Član 44.
  Udruženje može za svoje članove organizirati izgradnju mezarja Udruženja.
  Ukoliko član želi da se ukopa u mezarju Udruženja dužan je izvršiti dodatnu uplatu u Fond mezarja.
  Visinu uplate u Fond mezarja utvrđuje Upravni odbor. Član stiče pravo trajnog korištenja zemljišta grobnog mjesta na mezarju Udruženja nakon što izvrši uplatu u Fond mezarja.
 • Član 45.
  Uplata u Fond mezarja iz člana 44. može se izvršiti u ratama najduže u roku 12 mjeseci od rezervacije grobnog mjesta Članu koji je izvršio uplatu u Fond mezarja Udruženje izdaje Rješenje.
 • Član 46.
  Za održavanje mezarja Udruženja član ili porodica umrlog člana dužni su izvršiti uplatu u Fond mezarja. Visinu uplate za održavanje mezarja na godišnjem nivou utvrđuje Upravni odbor.
 • Član 47.
  Prilikom podizanje nišana na mezarju Udruženja, na ime troškova ovjere projekta, struje, vode i dovođenja u red lokacije, u Fond mezarje uplaćuje se dodatni iznos. Visinu uplate za dozvolu ugradnje nišana utvrđuje Upravni odbor.
 • Član 10.
  Cilj Društva je da na pricipima dobrovoljnosti, solidarnosti i međusobnog pomoganja omogući i oranizira, pod jednakim uslovima, pristojan, kulturan i savremen ukop umrlih.
 • Član 13.
  Članstvo u Društvu je dobrovoljno.
  Prava i dužnosti članova Društva utvrđuju se Statutom Društva i drugim samoupravnim aktima donesenim u skladu sa odredbama Statuta.
 • Član 14.
  Članovi Društva su: redovni članovi i porodični članovi.
 • Član 15.
  Redovnim članom Društva može biti svaki radni čovjek i građanin na osnovu pristupne izjave, koji podnese zahtjev i koji usvaja Statut i druge opšte akte Društva.
 • Član 16.
  Porodičnim članovima Društva postaju članovi uže porodice redovnog člana i to: bračni drug; bračna, vanbračna i usvojena djeca, pastorčad i siročad bez oba roditelja do navršenih 18 godina života, odnosno do završetka redovnog školovanja, a najdalje do navršenih 25 godina života, ukoliko ih izdržava redovni član, a preko navršenih 18 odnosno 25 godina života ako su stalno nesposobni za rad i nemaju sredstva za izdržavanje; porodičnim članom Društva smatra se i onaj član šire porodice redovnog člana koji sa njim živi u zajedničkom domaćinstvu, nema vlastitih prihoda i nije sposoban za rad, a koga redovni član izdržava.
 • Član 18.
  Nakon smrti redovnog člana, na njegovo mjesto, sa svim pravima i dužnostima redovnog člana, može stupiti njegov bračni drug ili bilo koji porodični član njegove uže porodice. ovo pravo se može ostvariti u roku od 6 mjeseci od dana smrti redovnog člana.
 • Član 20.
  U slučaju da se član Društva razvede, bračnom drugu prestaje članstvo u Društvu, s tim da on ne gubi dotle stečena prava ukoliko se u roku od 6 mjeseci upiše za redovnog člana Društva.
 • Član 23.
  Članstvo u Društvu prestaje:
  istupanjem iz članstva;
  isključenjem;
  smrću.
 • Član 24.
  Član Društva može biti isključen:
  ako ne plati članarinu neprekidno za godinu dana;
  ako se teže ogriješi o interese društvene zajednice;
  ako protivpravno prisvoji bilo šta od imovine Društva, ili nanese drugu materijalnu štetu Društvu;
  ako radi protiv interesa Društva;
  ako se ne pridržava odredaba Statuta, opštih akata i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Društva;
  ne može biti isključen član koji nije platio članarinu za vrijeme privremene nezaposlenosti.
 • Član 29.
  Član Društva ima pravo:
  da bira i bude biran u samoupravne organe Društva;
  da daje prijedloge u vezi poslovanja Društva, rada samoupravnih organa i radne zajednice;
  da ostvaruje pravo na ukopninu saglasno odredbama ovog Statuta i drugih opštih akata.
 • Član 30.
  Član Društva je dužan: da radi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva, da čuva ugled i interese Društva, izvršava odluke i zaključke samoupravnih i drugih organa Društva;
  da prijemu u članstvo da o sebi i čalnovima svoje uže porodice istinite podatke i da podnese odgovarajuću dkumentaciju;
  da u roku od 30 dana prijavi svaku promjenu kod njega i članova njegove porodice, koja za sobom povlači sticanje ili gubitak članskih prava, kao što su: smrtni slučaj, razvod braka, rođenje djeteta, završetak školovanja, zaključenje braka, promjena sposobnosti za rad, promjena stana i preselenje u drugo mjesto.
 • Član 38.
  Član Društva koji pri prijemu u članstvo nije navršio 40 godina života, stiče pravo na ukopninu nakon 12 mjeseci članstva pod uslovom da je redovno plaćao članarinu.
 • Član 39.
  Član Društva koji je prilikom prijema u članstvo navršio 40 godina života, stiče pravo na ukopninu nakon 12 mjeseci članstva i kada uplati poseban ulog od iznosa ukopnine na dan njegovog upisa a ovisno od godina starosti:
  od 40 do 45 godina života 10% od ukopa,
  od 45 do 50 godina života 20% od ukopa,
  od 50 do 55 godina života 40% od ukopa,
  od 55 do 60 godina života 70% od ukopa i
  preko 60 godina života 100%, odnosno cijeli ukop.
 • Član 43.
  Redovnim članovima osigurava se pun iznos ukopnine.
  U istom iznosu osigurava se ukopnina i bračnom drugu redovnog člana.
  Ovo pravo se osigurava redovnom članu za bračnog druga, samo jedanput.
  Ostalim porodičnim članovima i djeci do navršenih 18 godina života osigurava se 50% od iznosa ukopnine.
  Za djecu do mjesec dana života i za mrtvorođenu djecu, osiguravaju se samo stvarni troškovi.