Pokopno Društvo sa 100-godišnjom tradicijom!

Kontakt informacije: +387 33 533 763 | +387 33 233 062 |

Search
Close this search box.

Kako postati član?

Učlanjenje novih čanova kao i uplate članarine mogu se izvršiti svaki dan od 8-15 h u našim prostorijama ili popunjavajući odgovarajuću online formu za učlanjenje. Osobe starosti do 40 godina, pri učlanjenju, osim troškova upisnine uplaćuju samo redovnu članarinu, dok osobe koje su stare preko 40 godina plaćaju tzv. dodatnu vrijednost ili zaostatak, prema dole navedenoj skali.

Klikom odgovarajuće dugme možete se učlaniti ili platiti članarinu:

Cjenovnik:

Osobe koje su stare preko 40 godina plaćaju tzv. dodatnu vrijednost ili zaostatak, prema dole navedenoj skali:

MJESTO UKOPA (Vlakovo ili Faletići)

UPOTREBA GASULHANE I SITNI PRIBOR ( voda, sapun, vata)

NASLON I KEFINI TABUT BAŠLUK (sa natpisom)

DOKTOR ( potvrde o smrti)

1 OBJAVA ZA NOVINE (Avaz – Oslobođenje)

PRIJEVOZ UMRLOG ( NA PODRUČJU Kantona Sarajevo)

Napomena:

Prilikom upisa u članstvo Društva, član je obavezan da da tačne podatke o sebi i članovima svoje porodice, uz obavezan dolazak bračnog druga i predočenje ličnih dokumenata. Društvo zadržava pravo da od člana zatraži i zvanične potvrde o ličnim podacima.

Izvodi iz Statuta PD «Bakije»

 • Članstvo
 • Član 15.
  Članstvo u Udruženje je dobrovoljno. Prava i dužnosti članova Udruženja utvrdjuju se ovim Statutom i drugim općim aktima Udruženja, donesenim u skladu sa ovim Statutom.
 • Član 16.
  Članom Udruženja može postati svako fizičko lice koje prihvata odredbe Statuta. U momentu pristupa Udruženju član potpisuje pristupnicu.
 • Član 17.
  Prilikom prijema u članstvo članu se izdaje članska knjižica. U člansku knjižicu upisuju se podaci o članu i članovima uže porodice te iznosi uplate članarine i iznosi posebnih uloga u Fond ukopnina i Fond mezarja saglasno članovima 35. i 36. i 44. ovog Statuta, Udruženje je obavezno voditi evidenciju o članstvu i njihovim uplatama. U slučaju gubitka ili dotrajalosti knjižice Udruženje će članu izdati knjižicu - duplikat. Troškove izdavanja duplikata knjižice snosi član.
 • Član 18.
  Čanstvo u Udruženju prestaje:
  • dobrovoljnim istupanjem iz članstva,
  • isključenjem,
  • smrću
 • Član 19.
  Čan Udruženja će biti isključen:
  • ako radi protiv interesa Udruženja,
  • ako da netačne podatke o sebi i članovima uže porodice,
  • ako ne plati članarinu u peridu 12 mjeseci,
  • ako protupravno prisvoji bilo šta od imovine Udruženja ili nanese drugu materijalnu štetu Udruženju ili pravnom subjektu čiji je osnivač Udruženje.
 • Član 20.
  Odluku o isčlanjenju iz Udruženja donosi Nadzorni odbor Udruženja. Članovi Udruženja koji budu isključeni biće o tome pismeno obavješteni. Na odluku o isključenju član ima pravo prigovira Upravnom odboru Udruženja u roku 30 dana od dana prijema odluke. Odluka Upravnog odbora je konačna.
 • Član 21.
  Članovi koji istupe ili budu isključeni iz Udruženja gube zajedno s članovima porodice prava koja učlanjenjem stiče član Udruženja. U momentu istupa ili isključenja članu se vraćaju sredstva uplaćena u Fond ukopnina i Fond mezarja iz člana 36. i član 44. Statuta.
 • Član 22.
  Član Udruženja ima pravo:
  • da bira i bude biran u organe Udruženja,
  • da daje prijedloge i sugestije u vezi poslovanja Udruženja i rada njegovih organa,
  • da osvaruje pravo na ukopninu za sebe i članove uže porodice saglasno odredbama Statuta i drugih općih akata,
  • da traži i da mu se obezbijede posebni uslovi ukopa na njegov teret odnosno teret porodice ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom.
 • Član 23.
  Član Udruženja je dužan:
  • da redovno plaća članarinu,
  • da čuva ugled i interese Udruženja, izvršava odluke i zaključke organa Udruženja,
  • da radi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja i da promovira vrijednosti Udruženja,
  • da pri prijemu u članstvo dā o sebi i članovima uže porodice istinite podatke i da podnese odgovarajuću dokumentaciju,
  • da u roku 30 dana prijavi Udruženju svaku promjenu kod njega i članova njegove uže porodice koja za sobom povlači sticanje ili gubitak članskih prva kao što su; smrtni slučaj, zaključenje braka, razvod braka, rodjenje djeteta, završavanje školovanja, promjena adrese i preseljenje u drugo mjesto.
 • Član 24.
  Članarinu je dužan da plaća svaki član Udruženja, svakog mjeseca.
  U slučaju da član ne plati članarinu 12 mjeseci gubi status člana i prava člana.
  Članarina je jednaka za sve članove Udruženja.
  Visinu članarine, ukopnine i sufinansiranja u mezarje, iz člana 36. i 44. utvrdjuje Skupština Udruženja.
  Skupština može prenijeti na Upravni odbor Udruženja zadatak da prati i uskladjuje visinu članarine, ukopnine i mezarja.
 • Član 25.
  Svi članovi nakon 50 godina redovnog plaćanja članarine oslobadjaju se daljeg plaćanja članarine, zadržavajući sva do tada stečena prava za sebe i bračnog druga.
 • Član 26.
  Članovi uže porodice člana Udruženja, pod uvjetima utvrdjenim ovim Statutom, stiču pravo na svojstvo porodičnog člana Udruženja. U članove uže porodice člana spadaju:
  • bračni drug,
  • djeca: bračna, vanbračna, usvojena, pastorčad i siročad bez oba roditelja do navršenih 18 godina života – do punoljetstva.
 • Član 27.
  Ako član Udruženja koji plaća članarinu stupi u brak, njegov bračni drug stiče pravo na ukopninu i status porodičnog člana nakon 12 mjeseci po sklapanju braka.
 • Član 28.
  Smrću člana Udruženja bračni drug prelazi iz statusa porodičnog člana u status matičnog člana.
 • Član 29.
  Bračni drug člana Udruženja razvodom gubi prava porodičnog člana. Stečena prava proistekla iz porodičnog člana može prenijeti ukoliko se upiše kao matični član, u roku 6 mjeseci od razvoda.
 • Član 30.
  Djetetu - članu uže porodice člana Udruženja, kad navrši 18 godina života prestaje pravo na ukopninu i svojstvo porodičnog člana Udruženja.
 • Član 31.
  Djeca uspostavljaju pravo na ukopninu kad njihov roditelj, sa kojim žive u porodičnoj zajednici, uspostavi to pravo za sebe. Nakon smrti člana Udruženja i njegovog bračnog druga, njihova maloljetna djeca zadržavaju stečena prava do punoljetstva.
 • Član 32.
  Izjavom o prihvatanju Statuta i drugih općih akata Udruženja i potpisom pristupnice, punoljetani porodični član stiče prava člana Udruženja, s tim da pravo na ukopninu ima kao porodični član i ne plaća članarinu sve dok ne nastupe okolnosti iz člana 28., 29. i 30 ovog Statuta.
 • Ukopnina
 • Član 33.
  Pod ukopninom podrazumjevaju se sredstva koja Udruženje osigurava za ukop svojih članova. Sredstva se osiguravaju za neophodnu opremu i materijal za ukop, čuvanje i opremanje umrlog, zemljišnu parcelu na otvorenom javnom gradskom groblju.
 • Član 34.
  Iznos ukopnine odredjuje Upravni odbor imajući u vidu prihode i mogućnosti Udruženja, cijene materijala, energije i usluga, a vodeći pri tome računa da odredjeni iznos ukopnine osigurava odgovarajući ukop prema mjesnim običajima i prilikama, podrazumjevajući uvijek samo nužne troškove.
 • Član 35.
  Član Udruženja koji pri prijemu nije navršio 40 godina života stiče pravo na ukopninu nakon 12 mjeseci članstva pod uslovom da je redovno plaćao članarinu.
 • Član 36.
  Član Udruženja koji je prilikom prijema u članstvo navršio 40 godina života, stiče pravo na ukopninu nakon 12 mjeseci članstva i kad uplati u Fond ukopnina Udruženja poseban ulog do visine ukopa na dan njegova uipsa a ovisno o godinama starosti:
  • od navršenih 40 do 45 godina života 10% visine ukopnine na dan upisa
  • od navršenih 45 do 50 godina života 20%
  • od navršenih 50 do 55 godina života 40%
  • od navršenih 55 do 60 godina života 70%
  • preko 60 godina 100%
 • Član 37.
  Uplata u Fond ukopnina iz člana 36. može se platiti i u ratama najdalje u 12 mjeseci od dana upisa.
 • Član 38.
  Poseban ulog iz člana 36. ovog Statuta uplaćuje se kako za člana Udruženja tako i za bračnog druga kao člana njegove uže porodice, ovisno od njihovih godina života.
 • Član 39.
  Ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz člana 36. i 37. Statuta, u slučaju smrti na ime ukopnine priznaju se sredstva koja su stvarno uplaćena.
 • Član 40.
  Članovima Udruženja osigurava se pun iznos ukopnine.
  U istom iznosu osigurava se ukopnina i njegovom bračnom drugu.
  Ovo pravo se osigurava članu Udruženja za bračnog druga samo jedanput.
  Djeci se osigurava 50% od iznosa ukopnine.
  Za djecu do mjesec dana života kao i za mrtvorođenu djecu osiguravaju se stvarni troškovi ukopa.
 • Član 41.
  Za umrle članove, čije porodice ili drugi naručilac zahtijevaju skuplje usluge od iznosa ukopnine, porodica/naručilac snosi razliku troškova.
  Ukoliko lica nisu stekla prava na ukopninu, porodica/naručilac nadoknadjuje Udruženju razliku do pune cijene ukopnine.
 • Član 42.
  Ako ukop iz opravdanih razloga nije mogao biti obavljen u organizaciji Udruženja, porodici člana Udruženja pripada 50% visine troškova ukopa na dan smrti iz člana 36. Statuta.
 • Član 43.
  Pravo na isplatu ukopnine iz člana 42. zastarjeva u roku od jedne godine od dana smrti člana.
 • Član 44.
  Udruženje može za svoje članove organizirati izgradnju mezarja Udruženja.
  Ukoliko član želi da se ukopa u mezarju Udruženja dužan je izvršiti dodatnu uplatu u Fond mezarja.
  Visinu uplate u Fond mezarja utvrđuje Upravni odbor. Član stiče pravo trajnog korištenja zemljišta grobnog mjesta na mezarju Udruženja nakon što izvrši uplatu u Fond mezarja.
 • Član 45.
  Uplata u Fond mezarja iz člana 44. može se izvršiti u ratama najduže u roku 12 mjeseci od rezervacije grobnog mjesta Članu koji je izvršio uplatu u Fond mezarja Udruženje izdaje Rješenje.
 • Član 46.
  Za održavanje mezarja Udruženja član ili porodica umrlog člana dužni su izvršiti uplatu u Fond mezarja. Visinu uplate za održavanje mezarja na godišnjem nivou utvrđuje Upravni odbor.
 • Član 47.
  Prilikom podizanje nišana na mezarju Udruženja, na ime troškova ovjere projekta, struje, vode i dovođenja u red lokacije, u Fond mezarje uplaćuje se dodatni iznos. Visinu uplate za dozvolu ugradnje nišana utvrđuje Upravni odbor.